แทงบอล |น้ำท่วมปี 65 จะท่วมหนักเหมือน ปี 54 หรือไหม

เป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ น้ำท่วมของทุกๆปี เป็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัว เราทุกคนต้องยอมรับมัน และหาวิธีรับกับการ น้ำท่วม ของทุกๆปี รัฐบาลต้องมีการรับมือมากกว่านี้  เราอ่อนมากรัฐบาล ได้ผู้นำ โง่ ทำให้พวกเราอดตายหมด มีผู้นำแบบนี้ บริหารประเทศไม่เป็น ยังอยากเป็น ได้ผลกระทบ ทุกอย่าง ถ้าเศรษฐกิจแย่อยู่แบบนี้ คนเลยหัดมาพึ่งโชคลาบมากขึ้น เช่นชื้อหวย แทงบอล ค้ายา ทุกคนต้องหาเงินแบบไหนก็ได้ ที่มันได้เยอะ

แทงบอล

แทงบอล |น้ำท่วม ปี 54 กับ 65

[ น้ำท่วมปี 65 ] จะท่วมหนักเหมือน ปี 54 หรือไม่ กองกำนวการน้ำแห่งชาติระบุ โอกาศเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่ปีนั้ยังน้อยกว่า ปี 54 อยู่หลายเท่า เนื่องจากปี 54 ประเทศไทยเจอประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่เป็นปีที่แรงสุดๆ และมีพื้นที่เจออุทกภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะ ภาคเหนือ ภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมเป็นเวลานาน ยิ่งไปกว่านั้นเขตพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลก็เกิดน้ำท่วมหนักสุดๆ ในรอบ 70 ปี ทำให้เกิดผลเสียหายอย่างหนักที่ได้รับ ผลกระทบ

แทงบอล |ผลกระทบ

การเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม น้ำท่วมครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 657 ราย สูญหาย 3 คน ที่รวมทั้งหมด 65 จังหวัด ซึ่งเป็นพายุมาจากทะเลจีนใต้ ทั้งหมด 5 ลูก ได้แก่ พายุโซนร้อนไหหม่า นกเตนไห่ถาง นาลแกและ เนสาด ประเทศไทยจะโดนโดยตรง โดยภาคเหนือจะได้รับผลกระทบหนักจะโดนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจะมีพายุโซนร้อน ไหหม่า จะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นนั้นก็คือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แต่น้ำก็ยังระบายไม่หมดก็เกิดพายุ นกเตน ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ทำให้แม่น้ำยมมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ได้ผลกระทบอย่างต่อเนื่องพายุ ไห่ถาง ก็ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ในวันที่ 27-29 กันยายน ปี 54 ต่อมา พายุ เนสาด ก็ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต่อเนื่องตามด้วยพายุไห่ถางและพายุนาลแกทีส่งผลให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงมากขึ้นทำให้ฝนมากในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 5-7 เดือนตุลาคม ปี2554

6 ปัจจัยทางกายภาพ

 • โครงสร้างน้ำไม่มีความยืดหยุ่นในการรับมือสถานการณ์ฝนในปัจจุบัน
 • ระบบโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมมีประสิทธิภาพลดลง ขาดการบำรุงรักษา
 • พื้นที่ต้นน้ำ มีป่าไม้จำนวนน้อยลง
 • สะพานหลายพื้นที่เป็นปัญหาต่อการระบาย
 • ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯ มีศักยภาพการระบายน้ำไม่สมดุล
 • สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ โดยเฉพาะกรุงเทพ เช่นคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าว

5 ปัจจัยการบริหารน้ำ

 • การผันน้ำระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ไหลไปยังเขื่อนพระราม 6 ไม่ได้ผันน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ อย่างเต็มที่ทำให้น้ำส่วนใหญ่ไหลเข้าไปในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ปัญหาการบริหารก็มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ
 • ประชาชนและองค์กรส่วนน้อย สร้างผนังและกั้น ทำให้การระบายยากต่อการดำเนินการ
 • พื้นที่หน่วงน้ำในภาคเหนือขาดการดูแล
 • คลองระพีพัฒน์ไม่สามารถผันน้ำเข้าทุ่งได้แต่กลับกันเรือกสวนไร่นาในทุ่งตะวันออกกลับสูบน้ำเข้าคลอง

แทงบอล

แต่ในปี 2565 ในเดือนสิงหาคม โอกาสน้ำท่วมก็จะมีน้อยกว่า ปี 54 ต่างกัน 3 เท่า GISTDA เปิดภาพน้ำท่วมในพื้นที่บางส่วน คือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำป่าสัก น้ำบางปะกงและลุ่มน้ำมูล แต่พายุไม่เข้าไทยโดยตรงแน่นอน เนื่องจากภาครัฐได้เก็บสิ่งกีด ขวางทางน้ำทำความสะอาดตรวจเช็กตามสะพาน และที่ระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้าได้เปิดเผยข้อมูลภาพจากแผนที่แสดงภาพน้ำท่วมช่วงเดือน สิงหาคม 2554

ซึ่งตอนนั้นประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง 5.59 ล้านไร่ เมื่อเปรียบกับสถานการณ์น้ำท่วมในเดือน สิงหาคม ปี65 พบว่าประเทศไทยเจอปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว 1.85 ล้านไร่ เมื่อเทียบกันแล้วต่างกันประมาณ 3เท่า จิสด้ารายงานมาว่าการเปรียบเทียบข้อมูลกลับไปในช่วงปี 63 และปี 64 ของเดือน สิงหาคม พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณน้ำท่วมขังน้อยกว่า ปี 65 สาเหตุหลักเกิดจากภัยแล้ง และปี 65ฝนมาเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ลานีญา แต่อย่างไรก็ตามปีนี้ประเทศไทยไม่เจอพายุแบบทางตรงแน่นอน ที่ผ่านมานั้นเป็นแค่ทางอ้อมเท่านั้น

ที่ทำให้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และกลาง ในตอนนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เฝ้าคอยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามถ้ามองย้อนกลับไปในปี54 เป็นปีที่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่รุนแรงที่สุด สาเหตุหลักๆ เกิดจากพายุหลายลูกทำให้ประเทศไทยรับโดยตรงยังไม่นับรวมมรสุมอื่นๆ ที่ผ่านประเทศไทยอย่างต่อเนื่องบวกกับลมประจำถิ่นที่ส่งผลให้เกิดฝนตกอย่างหนัก ในหลายพื้นที่ประกอบกับฝนมาเร็วทำให้ปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากถึง 35% และในช่วงครึ่งปีแรก

เกิดปรากฏการณ์ลานีญาค่อนข้างรุนแรง ทำให้ฝนตกหนักมากกว่าปกติทุกเดือน และเกิดน้ำทะเลหนุนหลายครั้ง ส่งผลกระทบการระบายน้ำค่อนข้างยาก แต่ในปี 65 เกิดปรากฏการณ์ลานีญาเช่นกัน ทำให้ฝนมาเร็วส่งผลกระทบให้พื้นที่ของประเทศมีปริมาณ น้ำสะสมสูงขึ้นแต่ไม่รุนแรงเท่าปี 54 แม้ใน1-2เดือนนี้เกิดพายุ 2-3 ลูกแต่บางลูกอาจไม่โดนประเทศไทยโดยตรงหลายหน่วยงานของภาครัฐ ได้ทำการจัดการเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ำเช่น ผักตบชวา ต้นไม้ กิ่งไม้ และขยะ ส่วนหน่วยงานด้านน้ำเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทย ในช่วงที่ไม่เกิดทะเลหนุน หน่วยที่เกี่ยวข้องได้มีการประเมินอย่างใกล้ชิดทุกช่วงเวลาอย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนสัญญาณจากดาวเทียมมากกว่า หนึ่งดวงเพื่อทำการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยที่ท่าน  สามารถติดตามข่าวได้ตลอดเวลา

โดยจะมี 7 จุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

ข่าวล่าสุด 3 ตุลาคม 65 สถานการณ์ที่สะพานชุมชนมิตรภาพ ซอย4 นครราชสีมา ปริมาณน้ำในคลองช่วงท้ายเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ช่วงเส้นไหลผ่านพื้นที่ต้นทางเขตเศรษฐกิจโคราชมวลน้ำในคลองสูงขึ้น 30 เซนติเมตรมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ผลกระทบประมาณ 1พันครัวเรือน โดย นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายก ทน.นครราชสีมา ได้ทำการช่วยเหลือโดยใช้รถยนต์ขนาดใหญ่ให้บริการรับส่งประชาชนที่ติดค้างอยู่ด้านในและจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำปฏิบัติการในพื้น ที่เสี่ยงน้ำท่วมรวมทั้งหมด 7 จุด

 • ชุมชนมิตรภาพซอย 4
 • สะพานโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • สะพานโรงพยาบาลมหาราช
 • ทุ่งสว่าง-ศาลาลอย
 • สะพาน ถนนสุรนารายณ์
 • เกาะลอย สำโรงจันทร์
 • ไนท์บ้านเกาะ

รวมทั้งได้ประสานเทอร์มินอล 21 โคราชและเดอะมอลล์นครราชสีมา ให้บริการที่จอดรถให้ประชาชนสามารถนำรถยนต์จอดหนีน้ำท่วมได้พักอาศัยชั่วคราว

จนถึงน้ำท่วม ปีนี้ ร้ายแรงขึ้นเลยๆ มีประชาชนกว่า 20 จังหวัง ยังคงได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก จากอุทกภัยที่เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ในประหลายภาค   น้ำท่วม 2564: กว่า 20 จังหวัดยังเดือดร้อน ขณะที่นายกฯ สอน “ประชาชนต้องเรียนรู้และปรับตัว” คำพูดของผู้นำโง่ๆ พายุเตี้ยนหมู่ทำน้ำท่วมฉับพลัน 14 จังหวัด ขณะที่นายกฯ ชวนคนสุโขทัยสวดมนต์สกัดพายุ

ยังก็ตามหลายแผ่นที ที่ยังไม่ได้รับผลการทบ ยังคงดำเดินทาง ในการใช้ชีวิต ยังคงออกมาขายหวยแทงบอล กันต่อ พวกเราได้ทำร้ายธรรมชาติ มามากมาย เราต้องช่วยกันดูแล ยังมีภัย ธรรมชาติ ที่เราต้องรับมือมันตอลด ไม่ว่าจะเป็น พายุ น้ำท่วม แต่ละอย่างน่ากล้ว กว่าที่เราคิด

 

Related Posts

แทงบอล
แทงบอล |เคน ร้อนล้าน ทำไหมคนแบบนี้ ถึงเดินในส้มคมได้

ตอนนี้ มีคนป่วยทางจิตมากมาย แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ มีอาการที่หนักและไม่หนัก ค่าเงิน มันต่างกันมาก ไทยเราหมั้นใจมากแต่ไม่ไปบอก อ่านข่าวล่าสุด เค ร้อยล้าน ได้ออกมาจากคุกแล้ว เรานึกแล้วว่้ามันต้องออก ทำไหมไม่ แทงบอล ถูกบ้าง แบบนี้ แทงบอล |“เค ร้อยล้าน” “เค ร้อยล้าน” นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คนป่วยทางจิต ทำไหมถึงให้ออกมาสร้างความเดือนร้อน ได้ตลอดแบบนี้ ต้องมีการควบคุม หรือมีเงินมากมายถึงรอด…

แทงบอล
แทงบอล |”บีม กวี” ครอบครัวแฝดที่น่ารักไม่หยุด

ตอนนี้ ลูกแฝดชาย “บีม กวี” ได้รับความนิยอมมาก ด้วยความน่ารักของทั้งคู่แฝด ตอนนี้มีความยินดี ได้ลูกแฝด ลูกสาว ที่กำลังคลอดออกได้เป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ความน่ารัก ของเด็กทั้งสอง ให้ความสุข แก้หลายคนๆ ที่ติดตามทาง youtube facebook คลิปเป็นความบันเทิง ให้รอยยิ้มของคนดูไม่แพ้การดูฟุตบอลแล้ว แทงบอล แล้วดูบอลอย่างจริงจัง ตอนนี้ครอบครัว บีม เรียกว่า เป็นครอบครัว ที่ใหญ่ที่สุกแล้วตอนนี้ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่…

แทงบอล
แทงบอล |ดราม่า มาไม่หยุด โตโน่ภาคิน

หลายวันมานี้ มีข่าว ดราม่ามาเรื่อยๆ ไม่หยุดเรื่องของ โตโน่ ที่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง  พอข่าวออกไป มีคนที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย มีคนมากมาย หลังจากนั้นอีกไม่นาน มีคนออกมีความคิดถึงเห็นมากมาย กับออกมาทางเดี่ยวกันว่า มันอันตรายมากเกินไป ผมว่าให้เขาเล่นฟุตบอล อย่างที่เขาดีกว่า ได้จะ แทงบอล ไม่อันตรายด้วย ไม่ต้องเดือดร้อนใคร แทงบอล |ประวัติย่อๆ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ชื่อเล่น โตโน่ เกิด วันที่…

แทงบอล
แทงบอล |นักร้อง[เรียน]โดนต่อย กดหมายมันใช่ไม่ได้ไง กับคนแบบนี้

เมื่อวาน เวลาประมาณเที่ยงวัน ขนานที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา กำลังไปฟ้อง เดี่ยว 13 ของโน็ต อุดม กำลังแถลงข่าว กับนักข่าว อยู่ๆมีชาย ปริศนา มาต่อย นายศรีสุวรรณ นักร้อง [เรียน] 2022 ร้องทุกเรื่อง เรื่องไหนฟังไม่เข้าหู ฟ้องอย่างเดี่ยว ทำไมไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่น ที่มี ประโยชน์อะไรเลย ไม่มีอะไรมีประโยชน์กับประเทศชาติ เอาเวลาไป…

แทงบอล
แทงบอล |ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ “รมต.ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ตัวแทนพรรคเพื่อไทย หลังได้เป็นผู้ว่า ก.ท.ม แล้วเขาทำงานเต็มที อาจารแก่ยังไม่หยุดพัก ทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อพัฒณาของท่าน กรุงเทพ จะหน้าอยู่มากขึ้น ของคนทั่วโลก เพราะเป็นเมืองหลวงของไทย ได้มีนโนบายเอาไว้ 214 ข้อ คำขวัญ สร้างกรุงเทพ ร่าอยู่สำหรับทุกคน  เพื่อสร้าง “กรุงเทพฯ 9 ดี” ประกอบด้วย ปลอดภัยดี สุขภาพดี สร้างสรรค์ดี…

แทงบอล
แทงบอล |ดราม่าของ อิลสลิก (illslick) ที่ออกมาไม่หยุด

ผมว่าใครๆหลายๆคน โตมาพร้อมเพลงกับเพื่อนของเขา เพลงเขามาไกลจากศูนย์ สูงนักแร็ป ร้องล้านวิว จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและเพื่อนของเขา ตลอดมานานกว่า 10 ปีกว่า โดยล้มลุยมาตลอด ไม่มีใครสนับสนุน อะไรพวกเขา กว่าเขาจะมามีวันนี้ มันไม่ง่ายเลย สามารถย้อนฟัง เพลงได้ทุกเพลง ใน youtube อื่นๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามจะติดตามผลงานไปตลอด จะสนับสนุน ต่อไป ใหมันยิ่งกว่า แทงบอล เลย เมื่อท่านมีความคิดต่างผมก็มีความคิดถึงต่างเหมือนกัน ทุกคนมีสิทธิเป็นของตัวเอง…